ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σχεδιασμένοι για την απομάκρυνση ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων.
Εφαρμογή σε οικιακά και επαγγελματικά κτήρια των οποίων οι αποχετεύσεις
βρίσκονται κάτω από το ύψος των υπονόμων.
Πλήρη γκάμα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS